Guvernér New Yorku urguje legalizaci

Kvůli legalizaci konopí v okolních státech vlastně ani nemáme jinou možnost, než legalizace – řekl Andrew Cuomo, demokratický politik, guvernér státu New York, který toto opatření zařadil mezi klíčové politické cíle roku 2019.
Je sice pravda, že jeden z východních sousedů, stát Massachusetts už legalizoval marihuanu na rekreační použití a New Jersey se na podobný krok chystá, skutečný důvod je však třeba spíš hledat v prognostizovaných daňových příjmech a podpoře obyvatelstva. Guvernér byl v minulosti odpůrcem legalizace a byl toho názoru, že legalizace může vést k šíření jiných škodlivých návyků. Tento argument ovšem ustoupil do pozadí, když se dověděl, že legální konopí může přinést několika stamilionové daňo-vé příjmy, z nichž by stát New York mohl dát do pořádku těžce zadluženou veřejnou dopravu. Namísto chuti oslavovat vyvolává spíš pochybnosti, když se z politika stane zastánce legalizace pouze kvůli oče-kávanému materiálnímu zisku, protože je docela dobře možné, že uvažuje o modelu, výhodném pro obří společnosti, ale znevýhodňujícím malopěstitele. Primátor New Yorku, Bill de Blasio byl mezi prv-ními, kteří nápad podporovali a zastává mínění, že regulace nesmí být přizpůsobena požadavkům obřích firem. New York Times ale upozorňuje, že de Blasio během svého pětiletého působení nebyl schopen zastavit zastavit šíření větších obchodních řetězců v New Yorku, kvůli čemu muselo mnoho místních obchodníků svůj obchod zavřít. Na druhé straně je však pravda, že Cuoma zajímá i zdravotní stránka problému. Pro prozkoumání předností a rizik pověřil v roce 2018 Ministerstvo zdravotnictví stá-tu vypracováním studie, shrnující účinky legalizace marihuany. V studii převládali pozitivní účinky, což není překvapující, vždyť zkušenosti všech legalizujících států jsou podobné. To však nezaručuje, že leg-alizace v státě New York bude ze společenského i hospodářského hlediska pro každého prospěšná. Guvernér by se odteď měl zabývat především tím, aby legalizace ve státě New York vytvořila spraved-livý systém, vytvářející možnosti i menším subjektům.

You can Share this: